โครงการปฏิบัติธรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ วัดป่าม่วงไข่ จังหวัดเลย

พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี มอบหมายให้อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย โดยพระมหาจักรพล สิริธโร,ดร. ผศ.ดร.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์ และดร.กรรณิกา ไวโสภา จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร ปฏิบัติธรรมระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระหว่าง ๙ – ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ วัดป่าม่วงไข่ ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

ภาพ : พระมหาจักรพล สิริธโร,ดร. ข่าว: นายธีระเดช ลุนาหา

Message us