ประชุมโครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส(ITA)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองธิการบดี พร้อมด้วย พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต,ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ พระมหาจิณกมล อภิรตโน รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ประจำหลักสูตร เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย

เข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต(ITA)

ณ ห้องประชุมกว้าง รอบคอบ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ภาพ/ข่าว : ธีระเดช ลุนาหา

Message us