“สนองงานคณะสงฆ์ภาค 8 (ธรรมยุต) วิทยาเขตศรีล้านช้าง ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตรวจธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปี 2564”

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี ประธานที่ประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และคณะกรรมการนักศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตรวจธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี คณะสงฆ์ภาค 8 (ธรรมยุต) ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมกว้าง รอบคอบ มมร วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ภาพ/ข่าว : ธีระเดช ลุนาหา

Message us