ประชุมคณะผู้บริหาร มมร วิทยาเขตศรีล้านช้าง ครั้งที่ 3/2564


วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี ประธานที่ประชุมพร้อมด้วย พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต,ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ พระมหาจิณกมล อภิรตโน รก. ผอ.สำนักงานวิทยาเขต พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์ รก.ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์ และดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล ผู้ช่วยอธิการบดี และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมคณะผู้บริหาร มมร วิทยาเขตศรีล้านช้าง ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมกว้าง รอบคอบ

ภาพ/ข่าว : ธีระเดช ลุนาหา

Message us