การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียน

วันที่ 16 ตุลาคม 2556 มมร.วิทยาเขตศรีล้านช้าง ร่วมกับ สถาบันวิจัยญาณสังวร ได้จัดโครงการฝึกอบรมวิจัยในชั้นเรียน ระหว่างวันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมเลยออคิด จังหวัดเลย โดยได้รับความเมตตาจากพระครูกิตติสารสุมณฑ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด และคณะผู้บริหาร คณาจารย์เข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงกัน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ดร.ธเนศ ต่วนชะเอม พร้อมด้วยคณะ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

DSC_0500

DSC_0536