ถวายการต้อนรับคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดเลย

8 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณาอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ร่วมถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณ พระเทพสารเมธี รักษาการเจ้าคณะภาค 8 ธรรมยุติ และคณะสงฆ์ ในการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง