จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ “การเขียนข้อเสนอเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย”

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ศูนย์วิจัยศรีล้านช้าง จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ในประเด็นความรู้ เรื่อง การเขียนข้อเสนอเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง