โครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการศรีล้านช้าง เป็นประธานเปิดโครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีคณะครู และนักเรียนจำนวน 570 คน ซึ่งโครงการจริยธรรมสัญจร เป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการบริการวิชาการ