พิธีเปิด งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฉลองพระชันษา 100 ปี  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยได้รับความเมตตาจากพระราชสุเมธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ) เป็นประธานเปิดงานและ นายฐานิศร์ น้อยเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวถวายสดุดีพระเกียรติ พร้อมทั้งเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เปิดสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 92.75 Mhz พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการจากสถานศึกษาต่างๆ ในเวลา 10.00 น. ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “พระชันษา 100 ปี กับพระเกียรติคุณ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” โดย พระราชรัตนมงคล,ดร. ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.

DSC_0153

DSC_0168

DSC_0172

พระราชสุเมธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ) เป็นประธานเปิดงาน
พระราชสุเมธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ) เป็นประธานเปิดงาน

DSC_0183

มีพระครูกิตติสารสุมณฑ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง กล่าวรายงาน
มีพระครูกิตติสารสุมณฑ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง
กล่าวรายงาน

DSC_0237

DSC_0270

DSC_0273

DSC_0275

นายฐานิศร์ น้อยเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวถวายสดุดีพระเกียรติ
นายฐานิศร์ น้อยเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวถวายสดุดีพระเกียรติ
นายฐานิศร์ น้อยเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ลงนามถวายพระพร
นายฐานิศร์ น้อยเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ลงนามถวายพระพร

DSC_0297

DSC_0298

DSC_0301

DSC_0302

DSC_0303

DSC_0305

DSC_0307

DSC_0308

DSC_0309

DSC_0310

DSC_0311

DSC_0312

นายฐานิศร์ น้อยเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
นายฐานิศร์ น้อยเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

DSC_0321

DSC_0322

DSC_0324

นายฐานิศร์ น้อยเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา
นายฐานิศร์ น้อยเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา

DSC_0335

DSC_0339

DSC_0344

DSC_0346

DSC_0356

DSC_0360

DSC_0364

DSC_0382

DSC_0385

DSC_0147

DhammachaiLoei Phet และ กิตติพัฒน์  ทาวงศ์ษา  ถ่ายภาพ
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายงาน