การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง นำโดยพระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดี และ ผู้อำนวยการ, คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเปิดงานการตรวจประเมินภายในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ระดับหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาพุทธศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตรในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

[aigpl-gallery id=”23615″]