โครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ ประจำปี 2561

เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดโครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ ประจำปี 2561 ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีพระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ) เป็นประธานให้โอวาทและเปิดโครงการ เพื่อให้พระนักเผยแผ่ ที่เข้าร่วมโครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการในการนำหลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่แก่ประชาชน ในการนี้ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) ด้านสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อให้การเผยแผ่สัมพันธ์กับนโยบายจังหวัดเลย