พิธีมอบหมายภาระงานประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ ระดับวิทยาเขต

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดพิธีมอบหมายภาระงานประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ระดับวิทยาเขตแก่บุคลากรฝ่ายงานต่าง ๆ และบรรยายทำความเข้าใจในระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาและมอบคู่มือดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจากท่านพระครูปริยัติสาทร, ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นประธานในพิธี