ประชุมคณะกรรมการสภานักศึกษา ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะกรรมการสภานักศึกษา ประจำปี 2561 ที่ได้รับการแต่ตั้งเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 โดยการนำของนายชีวิน วรรณพิมพ์ ประธานสภานักศึกษา นายรณภพ คามะเชียงพิณ รองประธานนักศึกษา และนางสาวณัฐิชา นนทจันทร์ รองประธานคณะกรรมการ ได้ประชุมครั้งที่ 1/2561 โดยมี ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล ที่ปรึกษา ได้มาให้นโยบายและแนวทางการดำเนินงานกิจการสภานักศึกษา