มอบรายงานการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง จังหวัดเลย”

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้มอบรายงานการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง จังหวัดเลย” ผลงานของ ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ให้โรงเรียนปริยัติธรรมศรีจันทร์วิทยา เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการและนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งเป็นพันธกิจการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย โดยได้รับความเมตตาจากพระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้รับมอบด้วยตัวเอง