อบรมระบบบริการการศึกษา สำหรับอาจารย์

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยศาสนศาสตร์ศรีล้านช้าง โดย พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ได้จัดอบรมระบบบริการการศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยคณาจารย์ลงมือบันทึกผลการศึกษา จากนั้น ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ได้กล่าวชี้แจ้งเรื่องกรอบภาระงาน พร้อมกำหนดวันเวลาส่งข้อมูล