โครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2560

ระหว่างวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย ได้จัดเสริมศักยภาพและส่งเสริมด้านการเรียนการสอนบุคลากรมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ประจำปี 2560 ณ โรงแรมเชียงคานริเวอร์ เมาเท่นท์ รีสอร์ต อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ1. เพื่อให้อาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้างได้รับพัฒนาสมรรถนะในการสอนสมัยใหม่ 2. เพื่อให้อาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้างได้รับพัฒนาสมรรถนะการทวนสอบ 3. เพื่อให้อาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้างได้รับพัฒนาสมรรถนะการจัดทำแผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ได้รับเกียรติจาก พระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้างเป็นประธานในฑิธีเปิดโครงการฯ และได้รับความอนุเคราะห์จากดร.มาริยา เถาอินปาก ประธานคณะกรรมการหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย มาเป็นผู้ให้ความรู้