โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Intensive Workshop

วันที่ 25 สิงหาคม 2556 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Intensive Workshop ให้กับสาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยในช่วงเช้า พระครูกิตติสารสุมณฑ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวให้โอวาท จากนั้น พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์, ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน บรรยายเรื่อง “อนาคตภาพมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยกับงานวิจัย” และ ดร.สัมฤทธิ์ กางเพ็ง บรรยายเรื่อง “การเขียนเค้าโครงวิจัยสาขาการบริหารการศึกษา” ส่วนในภาคบ่าย ได้แบ่งนักศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อนำเสนอหัวข้องานวิจัย โดยแต่ละกลุ่มมีผู้เชียวชาญให้คำแนะนำ
DSC_0031 DSC_0032 DSC_0284 DSC_0293 DSC_1370 DSC_0300 DSC_1380 DSC_1386 DSC_1387 DSC_0081 DSC_0077 DSC_0088 DSC_0316 DSC_0320 DSC_1393 DSC_1418 DSC_1419 DSC_1420
DSC_1436

DSC_1443

DSC_1444

DSC_1445

DSC_1446

DSC_1449

DSC_1450

DSC_1451

DSC_1466

DSC_1469

DSC_1470

DSC_1481DSC_0185

DSC_1501

DSC_1505

DSC_1506

DSC_0158

DSC_0016

DSC_0017

DSC_0194

DSC_0426

DSC_0431

DSC_0434

DSC_0031

Message us