สอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556

วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2556 ศูนย์การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดสอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง รุ่น 7/2553 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 19 – 22 สิงหาคม 2556 โดยมี ผศ.(พิเศษ) ดร.สุกิจ ชัยมุสิก เป็นประธานสอบ

DSC_1281 DSC_1282 DSC_1284 DSC_1285 DSC_1286 DSC_1287 DSC_1288 DSC_1290 DSC_1292 DSC_1295 DSC_1297 DSC_1298

Message us