มอบรถตู้ให้คณะครูโรงเรียนบ้านโนนปอแดง

วันที่1สิงหาคม 2560 พระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง มอบรถตู้คันเก่าของวิทยาเขตที่ปลดประจำการแล้ว ให้กับตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านโนนปอแดง อำเภแผาขาว เพื่อใช้ในกิจการงานของโรงเรียนต่อไป