การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบรับตรง รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ สาขาวิชาพุทธศาสตร์, สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง และสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ การสอบสัมภาษณ์โดยมี พระมหาวิเชียร ธมมฺวชิโร,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาตร์ เป็นประธาน
DSC_2627

DSC_2628

DSC_2629

DSC_2635

DSC_2638

DSC_2639

DSC_2643

DSC_2647

DSC_2649

DSC_2652

DSC_2654

DSC_2656

DSC_2660

DSC_2664

DSC_2665