พิธีสักการะบูรพาจารย์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในวิทยาเขต

22 สิงหาคา 2559 วันแรกของการเริ่มต้นปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้นำนักศึกษาเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งพิธีนี้ได้จัดเป็นประเพณีทุกๆ ปีการศึกษา เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ทุกท่าน โดยมี พระครูปริยัติสาทร รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นประธานนำสักการะ และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน

DSC_5554 DSC_5555 DSC_5556 DSC_5557 DSC_5558 DSC_5559 DSC_5560 DSC_5561 DSC_5562 DSC_5563 DSC_5564 DSC_5566 DSC_5567 DSC_5568 DSC_5569 DSC_5570 DSC_5571 DSC_5572 DSC_5573 DSC_5574 DSC_5575 DSC_5576 DSC_5577 DSC_5578 DSC_5579 DSC_5580 DSC_5581 DSC_5582 DSC_5583 DSC_5584 DSC_5585 DSC_5586 DSC_5588 DSC_5589 DSC_5590 DSC_5591 DSC_5592 DSC_5597 DSC_5599 DSC_5600 DSC_5601 DSC_5602 DSC_5606 DSC_5607 DSC_5608 DSC_5609 DSC_5610 DSC_5611 DSC_5612 DSC_5613 DSC_5614 DSC_5615 DSC_5617 DSC_5618 DSC_5619 DSC_5621 DSC_5622 DSC_5623 DSC_5624 DSC_5625 DSC_5627 DSC_5630 DSC_5631 DSC_5632 DSC_5634 DSC_5637 DSC_5639 DSC_5640 DSC_5641 DSC_5642 DSC_5643 DSC_5644 DSC_5648 DSC_5650 DSC_5651 DSC_5652 DSC_5653 DSC_5654 DSC_5655 DSC_5656 DSC_5657 DSC_5658 DSC_5659 DSC_5666 DSC_5667 DSC_5668 DSC_5669 DSC_5670 DSC_5671 DSC_5672 DSC_5673 DSC_5674 DSC_5675 DSC_5676 DSC_5677 DSC_5678 DSC_5681 DSC_5682 DSC_5683 DSC_5684 DSC_5686 DSC_5687 DSC_5688 DSC_5689 DSC_5690 DSC_5691 DSC_5693 DSC_5694 DSC_5695 DSC_5697 DSC_5699