โครงการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้ทำพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 25 – 27 มี.ค. 2559 โดยมี พระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นประธานเปิดและให้โอวาท ซึ่งมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมโครงการ

DSC_9449

DSC_9451

DSC_9452

DSC_9454

DSC_9456

DSC_9458

DSC_9462

DSC_9464

DSC_9466

DSC_9468

DSC_9470

DSC_9472

DSC_9474

DSC_9476

DSC_9485

DSC_9490

DSC_9507

DSC_9508

DSC_9519

DSC_9522

DSC_9528

DSC_9538