พิธีสวดอภิธรรม พ่อตา รศ.ดร.ภาสกร ดอกจันทร์ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2558 พระครูปริยัติสาทร,ดร. รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง และ ดร.สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง คณะผู้บริหารนำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมงานสวดศพคุณพ่อโอลัย บุตรโยจันโท พ่อตาของ รศ.ดร.ภาสกร ดอกจันทร์ หัวหน้าประกันคุณภาพการศึกษา,ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ณ วัดวัดศรีสุทธาวาส(พระอารามหลวง) อ.เมืองเลย DSC_8390 DSC_8392 DSC_8393 DSC_8397 DSC_8399 DSC_8401 DSC_8403 DSC_8404 DSC_8406 DSC_8408 DSC_8409 DSC_8410 DSC_8411 DSC_8415 DSC_8418 DSC_8422 DSC_8426 DSC_8427 DSC_8430 DSC_8431 DSC_8432 DSC_8433 DSC_8436 DSC_8437 DSC_8438 DSC_8439 DSC_8440 DSC_8442 DSC_8443 DSC_8444 DSC_8445 DSC_8446 DSC_8447 DSC_8449 DSC_8450 DSC_8451 DSC_8453 DSC_8454 DSC_8455 DSC_8459 DSC_8461 DSC_8462 DSC_8463 DSC_8464 DSC_8465 DSC_8466 DSC_8468 DSC_8469 DSC_8470 DSC_8471 DSC_8473