โครงการอบรมพระสอนศิลธรรมในโรงเรียน(ศูนย์อบรมจังหวัดตาก)

วันที่ ๓ -๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง โดยการนำของพระมหาพุฒิพงษ์  สิริภิญโญ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ,พระครูกิตติวรคุณ  หัวหน้างานฝึกอบรม ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามโครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ศูนย์อบรมวัดดอนไชย จังหวัดตาก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการเรียนรู้ให้พระสงฆ์ที่ไปจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา  ในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระราชวิทยาคม เจ้าคณะจังหวัดตากเป็รประธานในพิธีเปิด และ ครููปริยัติสาทร,ดร. รักษาการรองอธิการบดี วิทยาเขตศรีล้านช้างเป็นประธานในพิธีปิดโครงการและมอบใบประกาศผู้ผ่านการอบรม DSC_0352 DSC_0354 DSC_0359 DSC_0362 DSC_0363 DSC_0364 DSC_0365 DSC_0366 DSC_0367 DSC_0368 DSC_0369 DSC_0370 DSC_0371 DSC_0372 DSC_0373 DSC_0375 DSC_0376 DSC_0377 DSC_0378 DSC_0379 DSC_0380 DSC_0381 DSC_0382 DSC_0386 DSC_0387 DSC_0388 DSC_0389 DSC_0390 DSC_0392 DSC_0393 DSC_0394 DSC_0397 DSC_0401 DSC_0404 DSC_0406 DSC_0408 DSC_0409 DSC_0410 DSC_0411 DSC_0412 DSC_0413 DSC_0415 DSC_0418 DSC_0419 DSC_0420 DSC_0422 DSC_0424 DSC_0425 DSC_0426 DSC_0428 DSC_0430 DSC_0432 DSC_0434 DSC_0435 DSC_0438 DSC_0439 DSC_0440 DSC_0441 DSC_0442 DSC_0443 DSC_0445 DSC_0451 DSC_0452 DSC_0455 DSC_0456 DSC_0458 DSC_0459 DSC_0460 DSC_0461 DSC_0465 DSC_0466 DSC_0467 DSC_0473 DSC_0475 DSC_0479 DSC_0481 DSC_0482 DSC_0483 DSC_0489 DSC_0490 DSC_0491 DSC_0492 DSC_0494 DSC_0495 DSC_0496 DSC_0497 DSC_0498 DSC_0499 DSC_0504 DSC_0505 DSC_0509 DSC_0510 DSC_0511 DSC_0512 DSC_0513 DSC_0516 DSC_0517 DSC_0518 DSC_0519 DSC_0520 DSC_0521 DSC_0522 DSC_0524 DSC_0525 DSC_0526 DSC_0530 DSC_0537 DSC_0538 DSC_0539 DSC_0542 DSC_0543 DSC_0545 DSC_0546 DSC_0547 DSC_0551 DSC_0552 DSC_0554 DSC_0556 DSC_0558 DSC_0560 DSC_0565 DSC_0567 DSC_0570 DSC_0572 DSC_0577 DSC_0580 DSC_0581 DSC_0582 DSC_0583 DSC_0587 DSC_0588 DSC_0589