ตารางอบรมธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

ตารางอบรมก่อนสอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก (นักศึกษาภาคปกติ)

 

ตารางอบรมก่อนสอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก (พิเศษ 16-17 พ.ย. 2556)

 

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ปี 2556

 

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นโท ปี 2556

 

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นเอก ปี 2556

[gview file=”http://www.mbuslc.ac.th/web/wp-content/uploads/2013/10/ตารางอบรมก่อนสอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก.pdf”] [gview file=”http://www.mbuslc.ac.th/web/wp-content/uploads/2013/10/รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี-ปี-2556.pdf”] [gview file=”http://www.mbuslc.ac.th/web/wp-content/uploads/2013/10/รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นโท-ปี-2556.pdf”] [gview file=”http://www.mbuslc.ac.th/web/wp-content/uploads/2013/10/รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นเอก-ปี-2556.pdf”]