ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตา (โควตาเกรดเฉลี่ยและความสามารถพิเศษ) และการรับตรง รอบที่ 1

ตามที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ได้เปิดรับพระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โควตา (โควตาเกรดเฉลี่ยและความสามารถพิเศษ) และการรับตรง (รอบแรก) ประจำปีการศึกษา 2565 นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตรวจสอบรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ http://admissions.mbuslc.ac.th

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ให้ยืนยันสิทธิ์และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร ตามขั้นตอนท้ายประกาศนี้ และแจ้งการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ พร้อมแนบหลักฐานการชำระ ผ่านทางเว็บไซต์ http://admissions.mbuslc.ac.th ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

สอบถามเพิ่มเติมงานทะเบียนและวัดผล
โทรศัพท์ 0 – 4281 – 3028, 08 – 8552 – 1521 และ 09 – 1867 – 3532


ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว

ขั้นที่ 1
20 ม.ค. 2565

ตรวจสอบรายชื่อ

เข้าตรวจสอบรายผ่านทางเว็บไซต์สมัคร
https://www.mbuslc.ac.th/admissions

ขั้นที่ 2
ระหว่าง วันที่ 20 ม.ค. – 28 ก.พ. 2565

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

เมื่อตรวจสอบรายชื่อที่ https://www.mbuslc.ac.th/admissions แล้วผู้ประสงค์เข้าศึกษาต่อให้กดเมนู ยืนยันสิทธิ์

ขั้นที่ 3
ภายใน วันที่ 28 ก.พ. 2565

ชำระค่าบำรุงการศึกษา

บรรพชิตและแม่ชี 5,100 บาท
คฤหัสถ์ 6,100 บาท
ขั้นตอนการชำระเงิน มี 3 วิธีดังนี้
1. ชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT
2. ชำระผ่าน Counter ธนาคาร
3. ชำระด้วยต้นเองที่มหาวิทยาลัย

ขั้นที่ 4
ภายใน วันที่ 15 มี.ค. 2565

แจ้งการชำระเงิน

แนบหลักฐานการจ่ายในเว็บไซต์รับสมัคร https://www.mbuslc.ac.th/admissions หรือส่งในไลน์กลุ่มที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์

ขั้นที่ 5
ดำเนินการก่อนเปิดภาคการศึกษา

กรอกข้อมูลรายงานตัว

เมื่อยืนยันการชำระเงินแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้ง เลขบัตรประจำตัวนักศึกษา เพื่อกรอกข้อมูลรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ http://reg.mbu.ac.th/registrar/login.asp

ขั้นที่ 6
ภายใน 1 สัปดาห์หลังเปิดภาคการศึกษา

ยื่นหลักฐานการรายงานตัว

1. สำเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาใบสุทธิ หรือ สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
4. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว ชุดนักศึกษา จำนวน 2 รูป
5. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)

ชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT

 1. เข้าไปที่แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT
 2. เลือกเมนู จ่ายบิล
 1. พิมพ์ 8255 เพื่อค้นหาบัญชีวิทยาเขต
 2. เลือกบัญชี ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง (8255)
 1. กรอกข้อมูลผู้ชำระ
  • กรอกเลขประจำตัวประชาชน ในช่องรหัสนักศึกษา
  • กรอกสาขาวิชาที่สมัคร
  • กรอกจำนวนเงิน (เป็นบรรพชิตและแม่ชี 5,100 บาท หรือเป็นคฤหัสถ์ 6,100 บาท)
  • กรอกชื่อและนามสกุล ผู้สมัครในช่องบันทึกช่วยจำ
 2. กดปุ่ม ถัดไป และยืนยันการจ่ายตามขั้นตอนของธนาคาร