ระเบียบการใช้ห้องเรียนและอาคารสถานที่สำหรับเปิดการเรียนตามมาตรการผ่อนคลายของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)