ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบการรับตรง (รอบสอง) ประจำปีการศึกษา 2563

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างขึ้นและยืดเยื้อยาวนาน เพื่อเป็นการป้องกันเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จึงประกาศเปลี่ยนวิธีการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ทุกประเภท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทั้งภาคปกติ และนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ให้ดำเนินการ ดังนี้

 1. ให้รายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ที่ http://admissions.mbuslc.ac.th ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ถึง ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓
 2. กรอกข้อมูลการรายรายงานตัว พิมพ์แบบรายงานตัว
 3. แนบเอกสารการรายงานตัว ดังนี้
  • สำเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 ฉบับ
  • สำเนาใบสุทธิ หรือ สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
  • รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว ชุดนักศึกษา จำนวน 2 รูป
  • สำเนาการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
 4. ยื่นเอกสารการรายงานตัวเป็นนักศึกษาในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (วัน-เวลา จะประกาศ
  และโทรแจ้งตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ยืนยันสิทธิ์ไว้)