ประกาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านทางระบบออนไลน์

การขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทางอินเตอร์เน็ต
ในกรณีสถานการณ์อันเนื่องมาจากภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
http://www.admissions.mbuslc.ac.th/