ประกาศ ผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร

<รายละเอียดประกาศ>

[gview file=”http://www.mbuslc.ac.th/web/wp-content/uploads/2013/07/ประกาศ-แจ้งผลสอบราคาจ้าง.pdf” height=”800px”]