home2

[edsanimate_start entry_animation_type= “fadeInDown” entry_delay= “0” entry_duration= “3” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “scroll” scroll_offset= “50” custom_css_class= “”]มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย[edsanimate_end]

[edsanimate_start entry_animation_type= “fadeInDown” entry_delay= “0” entry_duration= “3” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “scroll” scroll_offset= “75” custom_css_class= “”]วิทยาเขศรีล้านช้าง[edsanimate_end]

[edsanimate_start entry_animation_type= “fadeInDown” entry_delay= “0” entry_duration= “3” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “scroll” scroll_offset= “80” custom_css_class= “”]

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

[edsanimate_end]
[edsanimate_start entry_animation_type= “fadeInDown” entry_delay= “0” entry_duration= “3” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “scroll” scroll_offset= “80” custom_css_class= “”]

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 25 แห่งความภูมิใจ “ผลิตบัณฑิต ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม”
รับใช้ประชาชน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ[edsanimate_end]

มุ่งเน้นให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา
พัฒนากระบวนการดำรงชีวิตในสังคมด้วยศีลธรรม
ชี้นำและแก้ปัญหาสังคมด้วยหลักพุทธธรรม

รู้จักเรา

แนะนำ วิทยาเขตศรีล้านช้าง รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2562

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตและบุคลากรในด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพและคุณธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา ให้บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิจัยพัฒนาตามกรอบแห่งศีลธรรม ส่งเสริมการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาเพื่อนำไปพัฒนาสังคมและคณะสงฆ์