home v1

Designer
รับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี 2562
ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์)
รับสมัครถึง 19 พ.ค. 62

ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา

“Academic Excellence based on Buddhism”

ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา

“Academic Excellence based on Buddhism”