หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (ปรับปรุง 2563)

ข้อมูลหลักสูตร

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย)

ชื่อเต็ม : รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง)
ชื่อย่อ : ร.บ. (การปกครอง)

ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อเต็ม : Bachelor of Political Science (Government)
ชื่อย่อ : B.Pol.Sc. (Government)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 137 หน่วยกิต

 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเฉพาะ 101 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา 30 หน่วยกิต
   • บังคับเรียน 24 หน่วยกิต
   • เลือกเรียน 6 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาเอกการปกครอง 71 หน่วยกิต
   • บังคับเรียน 54 หน่วยกิต
   • เลือกเรียน 9 หน่วยกิต
   • ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 8 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

ได้แก่ ปลัดอำเภอ ทหาร อนุศาสนาจารย์
บุคลากรทางการศึกษาของรัฐ นักวิจัย นักการทูต นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักการเมืองท้องถิ่น นักการเมืองระดับชาติ เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง

องค์กรอิสระ

พนักงานในหน่วยงานขององค์กรอิสระ องค์การมหาชน องค์การไม่แสวงหากำไร

องค์การภาคเอกชน

ได้แก่ พนักงานธนาคาร พนักงานสถาบันการเงิน เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักสื่อสารมวลชน

องค์การคณะสงฆ์

เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัด
ศาสนพิธีกร พระธรรมทูต พระนักเผยแพร่ พระนักพัฒนา