หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ปรับปรุง 2563)