การเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

การรับแบบโควตา นักศึกษาภาคปกติ

(โควตาเกรดเฉลี่ยและโควตาศิลปวัฒนธรรม)

ขั้นตอนกำหนดการ
การรับสมัคร15 ต.ค. 63 – 15 ม.ค. 64
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือก17 ม.ค. 64
การสัมภาษณ์คัดเลือก19 ม.ค. 64
การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก20 ม.ค. 64
ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกรายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา20 ม.ค. – 15 ก.พ. 64

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ผู้สมัครที่มีผลการเรียนดี ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) 5 ภาคการศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิที่เทียบเท่า ( คณะศาสนาและปรัชญา และคณะสังคมศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50, คณะศึกษาศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.70)
 • ผู้มีความสามารถพิเศษด้านการพูด ดนตรี ศิลปะ กีฬา หรือที่ถนัดมีผลงานรับรอง (ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ ในกรณีต่ำกว่าให้ขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจของคณะกรรมการ)
 • เป็นผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัย

ทุนการศึกษาในโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ด้วยการรับแบบโควตา

 • สำหรับผู้สมัครที่มีผลการเรียนดี ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ๕ ภาคการศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิที่เทียบเท่าได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 และเป็นผู้มีฐานะยากจน ไม่มีผู้สนับสนุนการเรียนที่แน่นอน

สิทธิ์และเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ประจำปีการศึกษา 2564 จะได้รับสิทธิ์ ดังนี้

 • ได้รับทุนสนับสนุนค่าบำรุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 4,000 บาท ในปีการศึกษาแรก
 • ได้สิทธิ์สมัครเข้ารับพิจารณาให้รับทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในทุกปีการศึกษา
 • ได้สิทธิ์รับทุนการศึกษาด้านทุนเรียนดี กิริยามารยาทเรียบร้อย มีจิตอาสาดีเด่นทุกปี
 • ได้สิทธิ์รับสวัสดิการอื่น ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้นักศึกษาในแต่ละปี

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา จะได้สิทธิ์สมัครเข้ารับการพิจารณาให้ทุนการศึกษาในปีการศึกษาถัดไป โดยในระหว่างการศึกษาทุกภาคการศึกษาต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้

 • ต้องมีผลการเรียนสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และไม่มีผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ F
 • ต้องผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ต้องมีกิริยามารยาทเรียบร้อย และมีจิตอาสาต่อมหาวิทยาลัย และสังคม
 • ต้องไม่มีการประพฤติผิดกฎระเบียบร้ายแรงของมหาวิทยาลัย

ในเงื่อนไขการรับทุน ไม่ได้กำหนดให้ผู้ที่ได้ทุนใช้ทุนคืน แต่จะต้องเข้ากิจกรรมช่วยเหลือสังค