งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗
เอกสารแบบฟอร์ม
แบบประเมินคุณภาพบัณฑิต ตามกรอบ TQF
แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
แบบสำรวจภาวะการมีงานทำและการประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set
ตัวอย่างเอกสาร
รายงานประเมินตนเองระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย
รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร
ปก รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร
คำนำ รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร