การสมัครเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

      ระดับปริญญาโท (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)

  • หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา

      ระดับปริญญาเอก (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)

  • หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
การรับสมัครป.ตรี ภาคปกติ
รับตรง รอบที่ 1
ป.ตรี ภาคปกติ
รับตรง รอบที่ 2
ป.ตรี
นอกเวลาราชการ
ป.โท-เอก
นอกเวลาราชการ
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผ่านการพิจารณาและมีสิทธิ์คัดเลือก
การคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
การยืนยันสิทธิ์
รายงานตัว
ประกาศประกาศเพิ่มเติมประกาศเพิ่มเติมประกาศเพิ่มเติมประกาศเพิ่มเติม

อัตราค่าธรรมเนียมทางการศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา

ระดับบรรพชิต-แม่ชีคฤหัสถ์
ป.ตรี ภาคปกติ5,000 บาท6,000 บาท
ป.ตรี นอกเวลาราชการ8,000 บาท
ป.โท นอกเวลาราชการ 20,000 บาท20,000 บาท
ป.เอก นอกเวลาราชการ50,000 บาท50,000 บาท

*อัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์