การเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

      ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)

  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

      ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)

  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง

การรับแบบโควตา นักศึกษาภาคปกติ

(โควตาเกรดเฉลี่ยและโควตาศิลปวัฒนธรรม)

ขั้นตอนกำหนดการ
การรับสมัคร15 ต.ค. 63 – 4 ม.ค. 64
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือก7 ม.ค. 64
การสัมภาษณ์คัดเลือก15 ม.ค. 64
การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก20 ม.ค. 64
ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกรายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา20 ม.ค. – 15 ก.พ. 64

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • ผู้สมัครที่มีผลการเรียนดี ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ๕ ภาคการศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิที่เทียบเท่า ( คณะศาสนาและปรัชญา และคณะสังคมศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐, คณะศึกษาศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๗๐)
  • ผู้มีความสามารถพิเศษด้านการพูด ดนตรี ศิลปะ กีฬา หรือที่ถนัดมีผลงานรับรอง (ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ ในกรณีต่ำกว่าให้ขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจของคณะกรรมการ)
  • เป็นผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัย

การรับแบบรับตรง นักศึกษาภาคปกติ

ขั้นตอนกำหนดการ
การรับสมัคร7 ม.ค. – 12 มี.ค. 64
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือก16 มี.ค. 64
การสัมภาษณ์คัดเลือก19 มี.ค. 64
การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก24 มี.ค. 64
ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกรายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา24 มี.ค. – 30 เม.ย. 64

รอบการรับตรง นักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ

(เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง

ขั้นตอนกำหนดการ
การรับสมัคร15 ต.ค. 63 – 14 มี.ค. 64
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือก16 มี.ค. 64
การสัมภาษณ์คัดเลือก20-21 มี.ค. 64
การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก23 มี.ค. 64
ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกรายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา23 มี.ค. – 30 เม.ย. 64

ขั้นการสมัครออนไลน์