การปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐาน เพื่อถวายเป็นพระกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง โดย สถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จัดปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ ๙๖ พรรษา (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖) และวันคล้ายวันสถาปนา ครบ ๒๘ ปี ระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม – ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ (๕ วัน) ณ ศาลาบูรพาจารย์ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย