กฎหมาย

พระราชบัญญัติ มมร พ.ศ. ๒๕๔๐ดาวน์โหลด
พรบ. 2540 มมร.Download
การจัดตั้งส่วนงาน มมรDownload
การแบ่งส่วนงาน มมร ปี 64Download
ข้อกำหนด มมร ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนงาน ปี 2541Download
ข้อกำหนด มมร ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนงาน ปี 2541 (เพิ่มเติม)Download
ข้อกำหนด มมร ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนงาน (ฉบับที่ 2) ปี 2545Download
ข้อกำหนด มมร ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนงาน (ฉบับที่ 3) ปี 2550Download
ประกาศ มมร การกำหนดชื่อปริญญาและอักษรย่อDownload
ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงาน ปี 2541Download
ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงาน ปี 2545 (เพิ่มเติม)Download
ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ 2) ปี 2554Download
ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ 3) ปี 2556Download
ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง ตั้งสำนักงานตรวจสอบภายใน ปี 2545Download
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยดาวน์โหลด
ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุโดยใช้เงินบริจาค พ.ศ. ๒๕๖๖Download
ว่าด้วย การส่งเสริมการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๖Download
ว่าด้วย วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖Download
ว่าด้วย วิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒Download
ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖Download
ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒Download
ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔Download
ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. ๒๕๕๖Download
ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔Download
ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓Download
ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔Download
ว่าด้วย เงินชดเชย พ.ศ. ๒๕๕๗Download
ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม พ.ศ. ๒๕๕๗Download
ว่าด้วย การเบิกจ่ายเบี้ยประชุม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔Download
ว่าด้วย การให้ทุนบุคลากรศึกษาต่อและฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๔๒Download
ว่าด้วย การให้ทุนบุคลากรศึกษาต่อและฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗Download
ว่าด้วย สหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙Download
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙Download
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒Download
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔Download
ว่าด้วย การบริหารอาคารที่พักอาคันตุกะ พ.ศ. ๒๕๖๐Download
ว่าด้วย การกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำส่วนงานเจ้าของเรื่อง พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒Download
ว่าด้วย การรับจ่ายเก็บรักษาเงินและการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๔Download
ว่าด้วย การรับจ่ายเก็บรักษาเงินและการบัญชี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔Download
ว่าด้วย ยานพาหนะ พ.ศ. ๒๕๔๕Download
ว่าด้วย ยานพาหนะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕Download
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยดาวน์โหลด
ว่าด้วย การรักษาการแทนและการมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทน พ.ศ.๒๕๖๖Download
ว่าด้วย คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการประจำคณะ และคณะกรรมการประจำวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๖Download
ว่าด้วย คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำคณะ (ฉบับที่ ๓)Download
ว่าด้วย การแต่งตั้งบุคลากรประเภทวิชาชีพและประเภทสนับสนุนปฏิบัติงานวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๖๕Download
ว่าด้วย การดำเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๑ และ ๕๕Download
ว่าด้วย การขอพระราชทานสมณศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๙Download
ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒Download
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐Download
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๕Download
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐Download
ว่าด้วย การจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐Download
ว่าด้วย การจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒Download
ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๖๒Download
ว่าด้วย กองทุนเงินสะสมของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๔๔Download
ว่าด้วย กองทุนเงินสะสมของบุคลากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒Download
ว่าด้วย ผศ รศ ศ พ.ศ. ๒๕๖๓Download
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสั่งให้ออกจากงานหรือเลิกจ้างในกรณีอื่น ๆ นอกจากกรณีกระทำผิดวินัย พ.ศ. ๒๕๖๓Download
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การสั่งพักงาน การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธณ์ พ.ศ. ๒๕๖๓Download
ว่าด้วย การแต่งตั้งที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓Download
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะ พ.ศ. ๒๕๖๓Download
ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๓Download
ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๑Download
ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓Download
ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔Download
ว่าด้วย การให้ทุนการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔Download
ว่าด้วย การสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. ๒๕๖๔Download
ว่าด้วย การตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๖๔Download
ว่าด้วย การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๔Download
ว่าด้วย การแบ่งส่วนงานระดับต่ำกว่ากอง พ.ศ. ๒๕๖๔Download