การสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2562

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการปกครอง ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์)