โครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

ประชาสัมพันธ์วันที่ 29 สิงหาคม 2561

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2561 พระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย(ธรรมยุต) ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการจริยธรรมสัญจร ปี 2561 โดยมีนักเรียนจำนวน 220 คน เข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อ. เมืองเลย จ. เลย

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป at ศูนย์บริการวิชาการ
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานเว็บมาสเตอร์ / งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต / งานพัฒนาโปรแกรม / งานระบบฐานข้อมูล / ระบบบริการการศึกษา E-mail : thanawat161132@gmail.com
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์