โครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม

ประชาสัมพันธ์วันที่ 28 สิงหาคม 2561

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 พระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เมตตาเปิดและให้โอวาท ในโครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี 2561 นักเรียนจำนวน 220 คน ณ โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม อ. เชียงคาน จ. เลย