โครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม

ประชาสัมพันธ์วันที่ 28 สิงหาคม 2561

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 พระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เมตตาเปิดและให้โอวาท ในโครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี 2561 นักเรียนจำนวน 220 คน ณ โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม อ. เชียงคาน จ. เลย

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป at ศูนย์บริการวิชาการ
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานเว็บมาสเตอร์ / งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต / งานพัฒนาโปรแกรม / งานระบบฐานข้อมูล / ระบบบริการการศึกษา E-mail : thanawat161132@gmail.com
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์