โครงการค่ายพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ประชาสัมพันธ์วันที่ 4 สิงหาคม 2561

นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย ได้ออกค่ายพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 2– 4 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป at ศูนย์บริการวิชาการ
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานเว็บมาสเตอร์ / งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต / งานพัฒนาโปรแกรม / งานระบบฐานข้อมูล / ระบบบริการการศึกษา E-mail : thanawat161132@gmail.com
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์