โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1

ประชาสัมพันธ์วันที่ 30 กรกฎาคม 2561

ระหว่างวันที่ 21-22 ก.ค. 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจแก่นักเรียน นักศึกษา ให้มีคุณธรรมจริยธรรมประจำกาย วาจา ใจ มีอุดมคติและอุดมการณ์ที่ดี มุ่งอุทิศบำเพ็ญประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างราบรื่น และเป็นปกติสุข ในการนี้มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เข้าร่วมโครงการจำนวน 13 โรงเรียน นักเรียนนักศึกษา จำนวน 200 คน


รูปเพิ่มเติม
อัลบั้ม 1 >>https://photos.app.goo.gl/iHEzdpUd378tEz728
อัลบั้ม 2 >>https://photos.app.goo.gl/n2gJ5gbBwv513n81A


ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป at ศูนย์บริการวิชาการ
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานเว็บมาสเตอร์ / งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต / งานพัฒนาโปรแกรม / งานระบบฐานข้อมูล / ระบบบริการการศึกษา E-mail : thanawat161132@gmail.com
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์