การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง นำโดยพระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดี และ ผู้อำนวยการ, คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเปิดงานการตรวจประเมินภายในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ระดับหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาพุทธศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตรในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป at ศูนย์บริการวิชาการ
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานเว็บมาสเตอร์ / งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต / งานพัฒนาโปรแกรม / งานระบบฐานข้อมูล / ระบบบริการการศึกษา E-mail : thanawat161132@gmail.com
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์