พิธีหล่อเทียนพรรษา

ประชาสัมพันธ์วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

วันที่ 20 ก.ค. 2561 วัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ และชุมชนบ้านใหม่ ได้จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาขึ้น โดยมี พระภัทรธรรมสุธี (สุพัฒน์ สุวฑฺฒโน ป.ธ.๔) เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง) เจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ) เป็นประธาน ณ ตึก ว.ภ. ธรรมานุสรณ์ เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป at ศูนย์บริการวิชาการ
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานเว็บมาสเตอร์ / งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต / งานพัฒนาโปรแกรม / งานระบบฐานข้อมูล / ระบบบริการการศึกษา E-mail : thanawat161132@gmail.com
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์