โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2561

ประชาสัมพันธ์วันที่ 11 เมษายน 2561

วันที่ 8 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัด‎โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์‬ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพร ผู้สูงอายุ โดยมีท่านเจ้าคุณพระภัทรธรรมสุธีเจ้าคณะจังหวัดเลย(ธ)เป็นประธานในพิธีและกล่าวสัมโมทนียกถาและอวยพรปีใหม่ไทยให้แก่ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป at ศูนย์บริการวิชาการ
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานเว็บมาสเตอร์ / งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต / งานพัฒนาโปรแกรม / งานระบบฐานข้อมูล / ระบบบริการการศึกษา E-mail : thanawat161132@gmail.com
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์