ประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์วันที่ 5 เมษายน 2561

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ร่วมกับวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย เทศบาลเมืองเลย และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเลย ได้จัดโครงการประเพณีเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2561 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ครบรอบ 23 ปี โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
โดยกิจกรรมประกอบด้วย
1. พิธีอัญเชิญพระอุปคุต จากแม่น้ำเลยหลง
2. พิธีอัญเชิญแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง และแห่ข้าวพันก้อน ไปยังวัดศรีสุทธาวาส โดยชุมชนเขตเทศบาลเมืองเลย
3. พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันราชสมภพ ๒ เมษายน
4. การแข่งขันกินขนมจีน
5. การแสดงธรรมเทศนา เรื่องพระมาลัยหมื่น มาลัยแสน
6. การแสดงพระธรรมเทศนาเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ทำนองอีสาน

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป at ศูนย์บริการวิชาการ
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานเว็บมาสเตอร์ / งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต / งานพัฒนาโปรแกรม / งานระบบฐานข้อมูล / ระบบบริการการศึกษา E-mail : thanawat161132@gmail.com
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์