กิจกรรมสัมมนา เรื่อง ประเพณีเทศน์มหาชาติ (บุญผะเหวด)

ประชาสัมพันธ์วันที่ 21 มีนาคม 2561

วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 90 ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยได้จัดกิจกรรมสัมมนา เรื่อง เทศน์มหาชาติ (บุญผะเหวด) ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการประเพณีเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ครบรอบ 23 ปี โดย ได้รับเกียรติจากพระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ วิทยาเขตศรีล้านช้างเป็นประธานในพิธี และมีอาจารย์สัมฤทธิ์ สุภามา อดีตผู้อำนวยการวัฒนธรรมจังหวัดเลย เป็นวิทยากรให้ความรู้

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป at ศูนย์บริการวิชาการ
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานเว็บมาสเตอร์ / งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต / งานพัฒนาโปรแกรม / งานระบบฐานข้อมูล / ระบบบริการการศึกษา E-mail : thanawat161132@gmail.com
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์